Licencja ZenCart

Zen-Cart  PL

 

 

 

 

 

 

 

GNU General Public License (GPL)
Wersja 2, czerwiec 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Zezwala się na kopiowanie i rozpowszechnianie wiernych kopii
niniejszego dokumentu licencyjnego, jednak nie jest dozwolone.

Preambuła

Większość licencji na oprogramowanie pomyślana, aby odebrać użytkownikowi możliwość swobodnego udostępniania innym i to zmienić. W przeciwieństwie do GNU General Public License ma na celu zagwarantowanie użytkownikowi swobody udostępniania i zmieniania tego wolnego oprogramowania - aby upewnić się, że oprogramowanie jest darmowe dla wszystkich użytkowników. Powszechna Licencja Publiczna dotyczy większości oprogramowania wydawanego przez Fundację Wolnego Oprogramowania oraz wszelkich innych programów, których autorzy zobowiązują się do korzystania z niej. (Niektóre rodzaje oprogramowania wydawanego przez Fundację objęte GNU Library General Public License zamiast.) Można zastosować go do swoich programów.

Kiedy mówimy o wolnym oprogramowaniu, odnosimy się do wolności, nie ceny. Nasze Powszechne Licencje Publiczne zostały zaprojektowane, aby zapewnić Państwu swobodę rozpowszechniania kopii tego oprogramowania (i opłat za tę usługę, jeśli chcesz), że kod źródłowy oraz można uzyskać, jeśli chcesz to, że można zmienić oprogramowania lub wykorzystywania jego fragmentów w nowych, wolnych programach, a wiesz, że możesz robić te rzeczy.

W celu ochrony praw użytkownika jesteśmy zmuszeni wprowadzać ograniczenia zabraniające komukolwiek kwestionowanie jego praw albo sugerowanie rezygnacji z tych praw. Ograniczenia te sprowadzają się do pewnych dla Państwa obowiązków w przypadku rozpowszechniania przez Was kopii naszego oprogramowania bądź dokonywania w nim zmian.

Na przykład, jeżeli rozpowszechniasz kopie takiego programu, niezależnie czy gratisowo, czy za opłatą, musicie Państwo odbiorcy udzielić wszelkich tych praw, jakie posiadają. Musisz upewnić się, że również otrzymanie lub dostęp do kodu źródłowego. I musisz przedstawić niniejsze Warunki, aby mógł on poznać swoje prawa.

Ochrona Państwa praw przebiega w dwóch etapach: (1) praw autorskich do oprogramowania, (2) oferujemy Państwu niniejszą licencję, która daje Wam sankcjonowane prawem zezwolenie na kopiowanie, dystrybucję i / lub modyfikowanie tego oprogramowania.

Ponadto dla ochrony tak autora, jak i naszej, pragniemy mieć pewność, że każdy rozumie, że nie ma gwarancji na niniejsze wolne oprogramowanie. Jeśli oprogramowanie jest przez kogoś modyfikacji i przekazywane, chcemy jej odbiorców, że oprogramowanie to nie jest oryginalny, tak, że problemy wprowadzone przez inne osoby nie na reputację autorów oprogramowania.

Każdemu wolnemu programowi stale zagrażają patenty na oprogramowanie. Chcemy uniknąć redystrybutorzy wolnego programu indywidualnie uzyskują prawa patentowe, nadając tym samym programowi charakter prawnie zastrzeżony. Aby tego uniknąć, musimy jasno, że każdy patent musi być wydawany albo dla swobodnego użytku przez wszystkich, albo nie wydawany wcale.

Dokładne zasady i warunki kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania.

WARUNKI kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania

0. Niniejsza Licencja dotyczy programów i innych prac, które umieszczona przez posiadacza praw autorskich mówiąc, może być rozpowszechniana na warunkach niniejszej Powszechnej Licencji Publicznej. "Program", poniżej, odnosi się takie programy lub prace, zaś określenie "praca oparta na Programie" dotyczy albo Programu, albo pochodzącej od niego pracy w rozumieniu prawa autorskiego, to znaczy pracy zawierającej Program lub jego część to dosłowną, bądź zmodyfikowaną i / lub przełożoną na inny język. (Dalej przekładu włącza się bez ograniczeń do terminu "modyfikacja"). Do każdego licencjobiorcy zwracamy się per "ty".

Działań innych niż kopiowanie, rozprowadzanie i modyfikowanie nie są objęte tą licencją, są one w jej zakresie. Czynność używania Programu nie jest poddana ograniczeniom, a produkty uzyskane z Programu objęte są tylko wtedy, gdy ich treść stanowi pracę opartą na Programie (niezależnie od stworzenia jej przy użyciu Programu). Czy jest to prawdą, zależy od tego, co dany Program wykonuje.

1. Możesz kopiować i rozpowszechniać wierne kopie kodu źródłowego Programu w otrzymanej, w jakiejkolwiek postaci, pod warunkiem że w widoczny sposób i odpowiednio podasz na każdej kopii właściwą informację o prawie autorskim i zrzeczenie gwarancji; zachować w stanie nienaruszonym wszystkie informacje odnoszące się do niniejszej licencji i braku jakiejkolwiek gwarancji; i dać innym odbiorcom Programu egzemplarz niniejszej Licencji wraz z Programem.

Możesz pobierać opłatę za fizyczną czynność przekazania kopii i według własnej decyzji możesz proponować ochronę gwarancyjną w zamian za opłatę.

2. Możesz modyfikować swoją kopię czy kopie Programu oraz dowolne jego części, tworząc przez to pracę opartą na Programie, jak również kopiować i rozprowadzać takie modyfikacje i pracę na warunkach określonych w pkt 1, pod warunkiem, że spełniają również wszystkie te warunki :

a) Musisz spowodować umieszczenie na zmodyfikowanych plikach widocznej informacji o tym, że zmieniła wraz z datą dokonania zmian.

b) Musisz doprowadzić do tego, rozpowszechniać i publikować, która w całości lub w części, zawiera lub jest uzyskiwany z Programu lub jego części, które mają być licencjonowane jako całość, bez dodatkowych opłat dla wszelkich stron trzecich na warunkach niniejszej Licencji .

c) Jeżeli zmodyfikowany program podczas podczas korzystania z niego, musisz spowodować, kiedy zaczął biec użyty w interaktywny sposób w sposób jak najbardziej zwyczajne, do wyświetlania lub drukowania ogłoszenia w tym odpowiedniej autorskim i zauważyć, że nie ma gwarancji (albo, mówiąc, że udzielamy gwarancji), i że użytkownicy mogą redystrybuować ten program na niniejszych warunkach wraz z informacją, jak użytkownik może zapoznać z treścią niniejszej Licencji. (Wyjątek:. Jeśli sam Program jest interaktywny, ale normalnie nie drukuje takiego powiadomienia, twoja praca oparta na nim też nie jest wymagane, aby wydrukować ogłoszenia)

Wymagania te odnoszą się do zmodyfikowanej pracy jako całości. Jeśli dające się ustalić sekcje danej pracy nie pochodzą od Programu i mogą być racjonalnie uważane za samodzielne i odrębne same w sobie, to niniejsza Licencja i jej warunki nie mają zastosowania do takich sekcji przy rozprowadzaniu ich przez ciebie jako odrębne prace. Ale kiedy rozpowszechniać te same sekcje jako część całości, będącej pracą opartą na Programie, rozpowszechnianie tej całości musi być dokonywane na warunkach niniejszej Licencji, której zezwolenia dla innych licencjobiorców rozciągają się w całej całości, a tym samym dla każdego część, niezależnie od tego, kto ją napisał.

Dlatego też intencją tego fragmentu nie jest roszczenie sobie praw albo podważanie twych praw do pracy napisanej w całości przez ciebie, a raczej o korzystanie z prawa kontrolowania dystrybucji pochodnych i zbiorowych prac opartych na Programie.

Ponadto, samo tylko połączenie z innej pracy nie opiera się na z Programem (lub z pracą opartą na Programie) w objętości nośnika przechowywania lub dystrybucji, nie powoduje objęcia takiej pracy zakresem niniejszej Licencji.

3. Możesz kopiować i rozprowadzać Program (lub opartą na nim pracę, na podstawie pkt 2) w kodzie wynikowym lub formie wykonywalnej w myśl postanowień pkt.1 i 2 powyżej, pod warunkiem, że także wykonać jedną z następujących czynności:

a) dołączyć do niego odpowiadający mu, kompletny kod źródłowy do odczytu maszynowego, który musi być rozpowszechniany na warunkach pkt.1 i 2 powyżej, na nośniku zwyczajowo używanym do wzajemnej wymiany, lub

b) dołączyć do niego pisemną ofertę, ważną co najmniej trzy lata, przyznającą każdej stronie trzeciej, za opłatą nie przekraczającą twego kosztu fizycznego wykonywania dystrybucji źródła, kompletną, czytelną kopię odpowiadającego mu kodu źródłowego, do rozpowszechniany na warunkach pkt.1 i 2 powyżej, na nośniku zwyczajowo używanym dla wzajemnej wymiany oprogramowania, lub

c) dołączyć do niego informację, jaką otrzymałeś na temat oferty rozprowadzania odpowiedniego kodu źródłowego. (Ta możliwość dozwolona jest tylko dla dystrybucji niehandlowej i jedynie wtedy, gdy otrzymałeś dany program w kodzie wynikowym lub formie wykonywalnej wraz z wymienioną ofertą, zgodnie z podpunktem "b" powyżej).

Kod źródłowy dla pracy oznacza preferowaną formą pracy dla wprowadzania do niej modyfikacji. Dla wykonanej pracy, kompletny kod źródłowy oznacza cały kod źródłowy wszystkich modułów, wszelkie sprzężone z nią pośredniczące pliki opisujące oraz zbiory komend stosowane do sterowania kompilacją i instalowaniem programów. Niemniej jednak, jako wyjątek specjalny, kod źródłowy nie musi obejmować niczego, co jest normalnie dystrybuowany (w formie źródłowej albo binarnej) przy pomocy głównych komponentów (kompilator, jądro itd.) systemu operacyjnego, na którym wykonywalna, ile sam taki komponent towarzyszy tej.

Jeśli dystrybucja części wykonywalnej albo kodu wynikowego realizowana jest poprzez oferowanie dostępu do kopii z wyznaczonego miejsca, to oferowanie równoważnego dostępu dla kopiowania kodu źródłowego z tego samego miejsca liczy się jako rozpowszechnianie kodu źródłowego, nawet gdy strony trzecie nie są zmuszone do kopiowania źródła wraz z kodem wynikowym.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, sublicencjonować ani dystrybuować Programu z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Licencji. Każda próba skopiowania, sublicencjonowania lub rozpowszechnienia Programu jest nieważna i powoduje automatyczne wygaśnięcie twoich praw z tytułu Licencji. Niemniej jednak, stronom, które otrzymały kopie lub prawa od Ciebie na warunkach niniejszej Licencji nie będzie miał ich licencji anulowane, dopóki strony te w pełni zgodne.

5. Nie musisz akceptować niniejszej Licencji, jeżeli jej nie podpisałeś. Niemniej jednak, nic innego nie zapewni ci zezwolenia na modyfikowanie lub rozprowadzanie Programu i pochodzących od niego prac. Te działania są prawnie zabronione, jeżeli nie przyjmujesz niniejszej Licencji. Dlatego też, poprzez modyfikowanie bądź rozpowszechnianie Programu (lub pracy na nim opartej) dajesz wyraz swojej akceptacji dla Licencji i wszelkich jej postanowień i warunków dotyczących kopiowania, rozprowadzania i modyfikowania Programu lub opartych na nim prac.

6. Za każdym razem, redystrybucji przez ciebie Programu (lub pracy na nim opartej), odbiorca automatycznie otrzymuje licencję od pierwotnego licencjodawcy na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Programu na niniejszych zasadach i warunkach. Nie możesz narzucać już dalszych ograniczeń na korzystanie przez odbiorcę z praw przyznanych w niniejszym dokumencie. Nie jesteś odpowiedzialny za egzekwowanie przestrzegania przez osoby trzecie na niniejszej Licencji.

7. Jeżeli w wyniku wyroku sądowego lub zarzutu naruszenia patentu lub z innego powodu (nie ograniczonej do kwestii patentowych) zostaną narzucone na ciebie (niezależnie czy to mocą wyroku sądowego, umowy, czy w inny sposób) warunki sprzeczne z warunkami niniejszej Licencji, nie zwalniają one ciebie z warunków Licencji. Jeśli nie możesz prowadzić dystrybucji tak, aby wypełniać jednocześnie swoje obowiązki z tytułu niniejszej Licencji i inne odnośne obowiązki, to w rezultacie nie możesz wcale rozprowadzać Programu. Na przykład, gdyby licencja patentowa nie zezwalała na wolną od opłat licencyjnych redystrybucję Programu przez wszystkie osoby, które otrzymały kopie bezpośrednio lub pośrednio od ciebie, to jedynym sposobem pozwalającym ci na przestrzeganie go i Licencji byłoby całkowite powstrzymanie się od dystrybucji Program.

Jeśli jakakolwiek część tej sekcji zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w jakichś szczególnych okolicznościach, saldo sekcja jest przeznaczona do stosowania i sekcji jako całości jest przeznaczony do zastosowania w innych okolicznościach.

Nie jest celem niniejszego punktu nie jest zachęcanie do naruszania patentów czy innych praw własności, albo do ważności podważania ich roszczeń; ten punkt za swój jedyny cel ma ochronę integralności systemu rozpowszechniania wolnego oprogramowania, realizowanego przez publicznych licencji. Wielu ludzi bezinteresownie wniosło swój wkład do stworzenia szerokiego zakresu oprogramowania upowszechnianego w tym systemie, mając zaufanie do konsekwentnego jego stosowania tego systemu to do autora / ofiarodawcy należy decyzja, czy on lub ona jest gotowa do dystrybucji oprogramowania za pośrednictwem innego systemu i licencjobiorca nie może tego prawa wyboru.

Niniejszy rozdział przeznaczony jest jasne i wyraźne przedstawienie tego, co być konsekwencją pozostała część niniejszej Licencji.

8. Jeśli dystrybucji i / lub używanie Programu jest ograniczony w niektórych krajach poddane prawami autorskimi, początkowy posiadacz praw autorskich, który poddaje Program pod oddziaływanie niniejszej Licencji, może dodać wyraźnie zakreślone geograficzne ograniczenie rozpowszechniania wyłączające te kraje, dzięki czemu dystrybucja dozwolona tylko w krajach czy wśród krajów nie objętych takim wyłączeniem. W takim przypadku niniejsza Licencja obejmuje dane ograniczenie tak, jakby napisany w treści niniejszej Licencji.

9. Fundacja Wolnego Oprogramowania może publikować poprawione i / lub nowe wersje Powszechnej Licencji Publicznej od czasu do czasu. Takie nowe wersje będą napisane w duchu podobnym do obecnej wersji, ale mogą różnić się w szczegółach poruszających nowe problemy czy zagadnienia.

Każdej wersji nadaje się wyróżniający ją numer. Jeżeli Program podaje numer wersji niniejszej Licencji, odnoszący się do niego i "wszelkich wersji następnych", masz do wyboru stosować się do postanowień i warunków albo tej wersji, albo którejkolwiek wersji późniejszej opublikowanej przez Free Software Foundation. Jeżeli Program nie podaje numeru wersji niniejszej Licencji, możesz wybrać dowolną wersję kiedykolwiek opublikowaną przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

10. Jeśli chcesz włączyć części Programu do innych wolnych programów, których warunki rozpowszechniania są inne, napisz do autora z prośbą o pozwolenie. W przypadku oprogramowania objętego przez Fundację Wolnego Oprogramowania, napisz do Free Software Foundation; czasami czynimy od tego odstępstwa. W naszej decyzji kierujemy się dwoma celami: utrzymania wolnego statusu wszystkich pochodnych naszego wolnego oprogramowania oraz promowania współudziału i wielokrotnego stosowania oprogramowania.

BEZ GWARANCJI

11. PONIEWAŻ PROGRAM JEST LICENCJONOWANY BEZPŁATNIE, NIE JEST OBJĘTY GWARANCJĄ, W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Z wyjątkiem przypadków NA PIŚMIE PRAW AUTORSKICH I / LUB INNE STRONY ZAPEWNIAJĄ PROGRAM "JAK JEST" BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO ANI RĘKOJMI, W TYM, ALE NIE TYLKO, GWARANCJE PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU . RYZYKO ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ I PRACĄ PROGRAM JEST Z TOBĄ. PROGRAM OKAZAŁ WADLIWY, PONOSISZ KOSZT CAŁEGO SERWISU, NAPRAWY LUB POPRAWEK.

12. W ŻADNYM WYPADKU ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO lub uzgodnione W FORMIE PISEMNEJ PRAW AUTORSKICH ANI INNA STRONA ZMIANY I / LUB PROGRAM ZGODNIE DOZWOLONE wyżej, ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE ZA SZKODY, W TYM SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA BĄDŹ UŻYCIA PROGRAMU (W TYM ZA UTRATĘ DANYCH LUB POWSTANIE DANYCH LUB STRATY PONIESIONE PRZEZ CIEBIE LUB OSOBY TRZECIE awarii PROGRAMU Z INNYMI PROGRAMAMI), NAWET JEŚLI PODMIOTU LUB INNA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

KONIEC ZASAD I WARUNKÓW

Jak stosować niniejsze Warunki do Twoich nowych programów

Jeśli opracowujesz nowy program i chcesz, aby być przydatny dla opinii publicznej, najlepszym sposobem osiągnięcia tego jest stworzenie wolnego oprogramowania, które każdy może redystrybuować i zmieniać na niniejszych warunkach.

Aby to zrobić, dołącz poniższe informacje do programu. Bezpieczniej jest dołączyć je na początku każdego pliku źródłowego, dzięki czemu najskuteczniej można przekazać fakt nieistnienia gwarancji; każdy plik powinien mieć co najmniej "copyright" i odnośnik, gdzie można znaleźć pełną informację.

jednej linii podać nazwę programu i krótki pomysł, co robi.
Copyright (C)

Ten program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować na warunkach GNU General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation w wersji 2 tej Licencji lub (według twojego wyboru) którejś z późniejszych wersji.

Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Zobacz licencję GNU General Public License więcej szczegółów.

Powinieneś otrzymać kopię GNU General Public License wraz z tym programem, a jeśli nie, napisz do Free Software Foundation, Inc, 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Też informacje o sposobie kontaktowania się z tobą pocztą elektroniczną i papieru.

Jeśli program jest interaktywny, spraw, to wyjście tak krótkim czasie po uruchomieniu w trybie interaktywnym:

Gnomovision wersja 69, Copyright (C) nazwę roku Gnomovision autor jest ABSOLUTNIE BEZ ŻADNEJ GWARANCJI; szczegółów wpisz "show w". To jest wolne oprogramowanie i je rozpowszechniać pod pewnymi warunkami, typu "show c" o szczegóły.

Powyższe hipotetyczne polecenia "show w" i "show c" winny powodować wyświetlenie odpowiednich części Powszechnej Licencji Publicznej. Oczywiście, używanych poleceń można nazwać coś innego niż "show w" i "show c"; mogą to być nawet kliknięcia myszą lub pozycje menu - co uznasz za stosowne.

Powinieneś też poprosić swego pracodawcę (jeśli pracujesz jako programista) czy też swoją szkołę, jeśli w ogóle, do podpisania "Rezygnacji z praw autorskich" do programu, w razie potrzeby. Oto przykład, zmieniać nazwy:

Yoyodyne, Inc niniejszym zrzekają się wszelkich praw autorskich
do programu "Gnomovision" (co sprawia, że przechodzi na kompilatorów)
napisany przez Jamesa Hacker.

podpis Ty Coon, 01 kwietnia 1989
Ty Coon, Prezes

Powszechna Licencja Publiczna nie zezwala na włączanie twego programu do programów prawnie zastrzeżonych. Jeśli twój program jest biblioteką podprogramów, możesz rozważyć, czy nie będzie korzystniej zezwolić na powiązanie prawnie zastrzeżonych aplikacji z biblioteką. Jeśli to co chcesz zrobić, korzystać z biblioteki GNU General Public License, zamiast niniejszej Licencji.

 

Zen-Cart  EN

The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses
for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak
of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example
, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for
each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities
other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b)
You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c)
If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus,
it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source
code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5.
You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version
is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS


How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and a brief idea of what it does.
Copyright (C)

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers)
written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information